• Ustervall annab nõu autoriõiguse alal
  • Hindame Teie loometöö autoriõigusega kaitstavust
  • Koostame vajalikud autoriõiguse sätted töölepingutesse, töövõtulepingutesse jm lepingutesse ning koostame autoriõiguste loovutamise ja litsentsilepinguid


Autoriõigusest 

Autoriõigusega kaitstakse originaalseid kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid, mille hulka võivad kuuluda ka näiteks veebilehe kujundused, arvutiprogrammid, fotod jm loometöö tulemused.

Autoriõigus tekib automaatselt isikul, kelle loometöö tulemuseks teos (töö) on, hetkest, mil töö vastab autoriõiguse seaduses ette nähtud teose tunnustele. Registreerimine ega muud formaalsed toimingud ei ole autoriõiguse tekkimiseks vajalikud.

Autori õiguste hulka kuuluvad nii autori varalised kui autori isiklikud õigused. Autori varalisi õigusi saab nii loovutada (üle anda) kui litsentseerida. Autori isiklikke õigusi loovutada ei saa, neid on võimalik vaid litsentseerida (anda kasutusõigusi).

Seaduse kohaselt kuuluvad autoriõiguse isikule, kelle loometöö tulemuseks teos (töö) on. Teatud seaduses otseselt ettenähtud juhtudel võivad autori varalised õigused üle minna kellelegi teisele (nt tööandjale).

Tellimustöö tegemine ja selle eest tasu maksmine ei too automaatselt kaasa autori õiguste üleminekut tellijale.

Autoriõigusega kaitstud materjalide refereerimisel ja tsiteerimisel tuleb järgida seaduses ettenähtud nõudeid, sh viitamisreegleid. Nende reeglite järgimata jätmine on autori õiguste rikkumine (plagiaat).

Autoriõiguse tähistamine. Autoriõigusega kaitstava töö avaldamisel on otstarbekas märkida ära autori nimi ja avaldamisaeg, et rõhutada üldsusele autoriõiguste eksisteerimist. Samuti tasub lisada autoriõiguste omaniku kontaktandmed, et lihtsustada töö kasutamisest huvitatud isikute pöördumist autori poole nõusoleku saamiseks.