UUDISED

Ustervalli patendivolinikud esinesid veebiseminaril „Intellektuaalomand ja ettevõtlus“

30. septembril 2020 toimus taas ettevõtlusega seotud intellektuaalomandi küsimusi käsitlev veebiseminar, mille läbiviijateks olid Ustervalli patendivolinikud Sirje Kahu ja Kadri Aua. Seminari korraldajaks oli Eesti ülikoolide ja teadusasutuste koostöövõrgustik Adapter.

Seminaril keskenduti patenteerimise strateegiatele ja selgitati Euroopa patendi ning tulevase ühtse toimega Euroopa patendi erinevusi. Samuti käsitleti autoriõiguste temaatikat, isiklike ja varaliste õiguste kuuluvust tööandja-töövõtja suhetes ning T&A ja ettevõtete koostöös.  Osalejad said soovitusi, millistes intellektuaalomandi küsimustes tuleb kokku leppida nii T&A koostööd, töösuhteid kui töövõttu puudutavates lepingutes.

Loe lisaks

Ustervalli patendivolinikud esinesid intellektuaalse omandi veebiseminari

27. mail 2020 viisid Ustervalli patendivolinikud Sirje Kahu ja Kadri Aua läbi intellektuaalse omandi veebiseminari koostöös Eesti Ülikoolide ja teadusasutuste koostöövõrgustikuga ADAPTER.
Intellektuaalse omandi veebiseminari jagasid Ustervalli patendivolinikud ettevõtjatele praktilist infot selle kohta, mida kaitstakse intellektuaalse omandiga, milline on intellektuaalsest omandist tulenev potentsiaal äri kasvuks ja millised on võimalikud intellektuaalsest omandist tulenevad riskid, kuidas luua endale intellektuaalse omandiga rohkem väärtust, kuidas valida endale tugev kaubamärk ning kuidas korraldada oma kaubamärgiportfelli pidades silmas Brextit.   
https://www.facebook.com/adapter.ee/posts/937837573321238

Loe lisaks

Uus partner Ustervallis

Meil on hea meel teada anda, et Kadri Aua on nüüd Patendibüroo Ustervall OÜ kolmas osanik.
Kadri jätkab tööd kaubamärkide ja disainilahenduste õiguskaitsel ja rikkumiste käsitlemisel, autoriõiguse ja intellektuaalomandi lepingute alal.
Loe lisaks

Patendivolinike Koja asutamine

29. märtsil 2019 asutati Eesti Patendivolinike Koda. Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, millesse kuulumine on patendivolinikele kohustuslik. Koja ülesandeks on patendivolinike kutseeksamite ja koolituste korraldamine ning järelevalve teostamine. Koja pädevusse kuulub kutse andmine ja ära võtmine. Kojal on aukohus. 
Analoogiline kutseühing, millesse kuulumine on kohustuslik, on nt Saksa patendivolinikel. Eestis on avalik-õiguslikud kutseühingud ka Advokatuur ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda. 
Loe lisaks

Suured muudatused kaubamärgi valdkonnas

1. aprillil 2019 jõustuvad seadusemuudatused toovad kaubamärgiomanikele uusi kohustusi.  
Eesti Patendiameti kaubamärkide menetlus muutub sarnaseks EL Intellektuaalomandi Ameti EUIPO menetlusega.
  • Eesti Patendiamet ei hakka enam kontrollima, kas taotletav kaubamärk on vastuolus teise isiku varasema õigusega, nt kaubamärgi või ärinimega. Seega Patendiamet ei keeldu kaubamärki registreerimast, kui leidub varasem sarnane Eesti või EL kaubamärk samade või sarnaste kaupade tähistamiseks (st kaubamärgi registreerimisest keeldumise suhteliste aluste osas edaspidi ekspertiisi ei tehta). 
  • Eesti Patendiamet ei registreeri kaubamärki ainult siis, kui tähis oma olemuselt ei sobi kaubamärgiks - nt sõnaline (kujunduseta) tähis on kaupu kirjeldav või eristusvõimetu või on esitatud pahauskselt (st kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsete aluste kontrollimise osas muudatusi pole).
  • Kaubamärgi registreerimise vaidlustamine teiste isikute varasemate õiguste (varasemate kaubamärkide) tõttu jääb turuosalistele - nii nagu see on juba EL ja paljude EL liikmesriikide kaubamärkide puhul. Seega varasemate kaubamärkide omanikud peavad jälgima uute kaubamärkide taotlusi, et oleks võimalik õigeagselt esitada vaidlustusavaldus sarnase kaubamärgi registreerimise vastu.
  • Vaidlustamise korral on vaidlustatava kaubamärgi taotlejal õigus nõuda, et vaidlustaja tõendaks oma kaubamärgi kasutamist kaupade suhtes, millele vaidlustusavaldus tugineb. Seetõttu tuleb kaubamärgi omanikel koguda tõendeid, millelt nähtub kaubamärk, sellega tähistatud kaup jmv andmed.
  • Patendiametile võivad kolmandad isikud esitada kaubamärgi registreerimismenetluse ajal kirjalikke märkusi, milles juhitakse tähelepanu taotletava kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu esinemisele (nt eristusvõime puudumine) või pahausksele esitamisele.
  • Kolmandatele isikutel on võimalik taotleda kaubamärgi registreeringu tühistamist (nt mittekasutamise korral) Patendiameti juures töötavas Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis (varasemalt oli võimalik kohtus).
  • Saab registreerida uusi kaubamärgiliike, näiteks multimeedia märke, heli-, lõhna- jmt märke. Kaob märgi graafilise kujutatavuse nõue.

Loe lisaks

Sven Začeki fotod Ustervalli veebis

Sven Začeki litsentsi alusel on meie kodulehel kaks tema fotot:
  • Esilehel foto "Enne hommikut", millel on Riia-Turu ristmik Tartus  
  • "Nikonifänn" tondikakk (kontaktilehel)

Loe lisaks

Ustervall 25

Ustervall asutati 24. jaanuaril 1994. Mis aeg siis oli? 1991 taastati Eesti iseseisvus, taasasutati Eesti Patendiamet. 1992 hakkas kehtima kaubamärgiseadus, 1994 patendiseadus. Paras aeg oma patendibüroo tegemiseks.

Firma nime otsisime sellist, mis viitaks ustavusele, usaldusele. Leidsime, et uster tähendab saarte murdes ustav. Kindluse mõttes lisasime -vall, sest kaitseme klienti ja tema loomingut. Kokku sai Ustervall.
Pärast selgus, et Narva ainuke patendibüroo asus Vestervalli tänavas, kus kunagi kulges läänepoolse linnamüüri kaitsevall - Westervall. Sobib!

Loe lisaks